Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

27/12/2011
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίους
15/12/2011
Ανακοίνωση Ακύρωσης Προγράμματος Δικαιώματος Προαίρεσης
29/11/2011
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011
28/11/2011
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2011
31/08/2011
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2011
30/08/2011
Δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2011
25/08/2011
Ανακοίνωση ανάκλησης απόφασης του ΔΣ περί συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης
16/08/2011
Ανακοίνωση 'Εκδοσης Προγράμματος Δικαιώματος Προαίρεσης
10/08/2011
Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 30/09/2011
03/08/2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/07/2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/07/2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/07/2011
Ολοκλήρωση Προγ/τος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών-Μη 'Ασκηση δικαιωμάτων κατά την 3η περίοδο
01/07/2011
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/06/2011
Ανακοίνωση νέας σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
30/06/2011
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενων πληροφοριών Ν.3556/2007
30/06/2011
Ανακοίνωση του 'Aρθρου 9 παρ.5 Ν. 3556/2007
29/06/2011
Ανακοίνωση του άρθρου 13 του Ν. 3340/05
24/06/2011
Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές
23/06/2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σελίδες