Εταιρική Διακυβέρνηση

Ελληνικά
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 28.2.2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 28.2.2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ 28.2.2023
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 28.7.21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 28.7.2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 22.7.2021
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

Σελίδες