Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

27/11/2014
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2014
26/11/2014
Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2014
30/08/2014
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2014
29/08/2014
Δημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2014
26/06/2014
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
04/06/2014
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30/05/2014
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014
29/05/2014
Ανακοίνωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Πρώτου Τριμήνου 2014
01/04/2014
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2013
27/03/2014
Οικονομικό Ημερολόγιο 2014
10/02/2014
Ανακοίνωση νέας σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
31/01/2014
Ανακοίνωση απόκτησης συμμετοχής