Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2019

31.12.2020

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

6.623.757

7.411.482

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης 

1.318.692

1.151.694

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

34.985

26.812

 

Επενδυτικά ακίνητα

1.906.700

1.840.774

 

 

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

1.563.314

1.558.047

 

 

 

11.447.448

11.988.810

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

20.240

14.582

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

2.977.3801.569.864

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

6.616.593

17.356.746

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15.779.889

7.554.683

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

39.766

46.434

 

 

 

25.433.867

26.542.290

 

 

Σύνολο ενεργητικού

36.881.315

38.531.101

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

15.193.263

15.972.163

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

-295

-295

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-30.637.268

-32.022.684

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

30.750.455

30.143.939

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

192.309

64.510

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

30.942.764

30.208.449

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

3.245.7755.593.526

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

126.119

62.274

 

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις και υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία και λοπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

1.322.398

1.443.542

 

 

 

4.694.291

7.099.343

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

844.986

545.823

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις

300.441

559.462

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

98.833

118.024

 

 

 

1.244.260

1.223.309

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

5.938.551

8.322.652

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

36.881.315

38.531.101