Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2017

31.12.2018

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

4.661.639

5.447.097

 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

3

0

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

15.618

0

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

350.405

39.694

 

 

Επενδυτικά ακίνητα

0

1.948.762

 

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

2.030.747

1.930.470

 

 

 

7.058.412

9.366.024

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

40.939

23.270

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

10.585.784

9.310.462

 

 

Προκαταβολές

2.378.139

2.429.056

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11.788.885

13.681.057

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

694.253

26.987

 

 

 

25.488.000

25.470.831

 

 

Σύνολο ενεργητικού

32.546.412

34.836.856

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

11.212.750

13.137.710

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

16.780

20.632

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-34.077.287

-33.312.396

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

23.346.997

26.040.701

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

150.444

683.068

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

23.497.441

26.723.769

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.852.145

1.995.206

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

84.072

78.020

 

 

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία και λοπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

25.753

38.290

 

 

 

1.961.970

2.111.516

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.881.795

5.656.006

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων

80.827

119.253

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

124.378

226.311

 

 

 

7.087.000

6.001.570

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

9.048.970

8.113.086

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

32.546.412

34.836.856