Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2020

31.12.2021

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

7.411.482

8.719.653

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης 

1.151.694

1.083.374

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

26.812

19.397

 

Επενδυτικά ακίνητα

1.840.744

1.774.848

 

 

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

1.558.047

1.561.514

 

 

 

11.988.810

13.988.810

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

14.582

13.686

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

1.569.864842.604

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

17.356.746

22.542.829

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.554.683

6.397.717

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

46.434

129.263

 

 

 

26.542.290

29.926.099

 

 

Σύνολο ενεργητικού

38.531.101

43.084.886

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

15.972.163

15.979.216

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

-295

0

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-32.012.383

-28.909.702

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

30.154.241

33.264.270

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

64.510

11.517

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

30.208.751

33.275.787

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

5.593.5266.043.932

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

65.528

640.46

 

 Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

1.429.987

1.398.169

 

 

 

7.089.041

7.482.148

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

545.8231.569.584

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις

559.462

600.943

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

118.024

156.425

 

 

 

1.223.309

2.326.952

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

8.312.350

9.809.099

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

38.531.101

43.084.886