Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2021

31.12.2022

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

8.719.653

9.572.258

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης 

1.083.374

931.610

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

19.397

18.537

 

Επενδυτικά ακίνητα

1.774.848

7.926.853

 

 

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

1.561.514

1.606.705

 

 

 

13.158.787

20.055.963

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

13.686

20.746

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

842.6041.645.463

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

22.542.82918.408.841

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.397.717

4.932.053

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

129.263

188.842

 

 

 

29.926.099

25.195.946

 

 

Σύνολο ενεργητικού

43.084.886

45.251.909

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

15.979.216

16.792.918

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

 

0

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-28.909.702

-28.897.518

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

33.264.270

34.090.155

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

11.5174.971

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

33.275.78734.095.126

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.043.9327.911.755

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

40.046

27.054

 

 Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

1.398.169

1.231.034

 

 

 

7.482.148

9.169.844

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

1.569.5841.510.170

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις

600.943

340.485

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

156.425

136.284

 

 

 

2.326.952

1.986.939

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

9.809.099

11.156.783

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

43.084.886

45.251.909