Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2022

31.12.2023

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

9.572.258

9.196.023

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης 

931.610

826.705

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

18.537

14.212

 

Επενδυτικά ακίνητα

7.926.853

8.181.919

 

 

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

1.606.705

1.608.098

 

 

 

20.055.963

19.826.957

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

20.746

6.694

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

1.645.4631.140.503

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

18.408.84118.160.596

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.932.053

6.738.722

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

188.842

87.483

 

 

 

25.195.946

26.133.998

 

 

Σύνολο ενεργητικού

45.251.909

45.960.955

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

16.792.918

17.336.335

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

 

 

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

 -28.897.518

-28.360.348

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

34.090.155

35.170.742

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

4.9711.665

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

34.095.12635.172.408

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

7.911.7557.341.270

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

27.054

25.858

 

 Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

1.231.034

1.109.504

 

 

 

9.169.844

8.476.633

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

1.510.1701.652.032

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις

340.485

423.137

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

136.284

236.744

 

 

 

1.986.939

2.311.914

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

11.156.783

10.788.547

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

45.251.909

45.960.955