Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2018

31.12.2019

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

5.447.097

6.623.757

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης 

0

1.318.692

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

39.693

34.985

 

Επενδυτικά ακίνητα

1.948.762

1.906.700

 

 

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

1.930.470

1.563.314

 

 

 

9.366.024

11.447.448

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

23.270

20.240

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

9.310.4622.977.380

 

 

Προκαταβολές

2.429.056

6.616.593

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13.681.057

15.779.889

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

26.987

39.766

 

 

 

25.470.831

25.433.867

 

 

Σύνολο ενεργητικού

34.836.856

36.881.315

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

13.137.710

15.193.263

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

20.632

-295

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-33.312.396

-30.637.268

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

26.040.701

30.750.455

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

683.068

192.309

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

26.723.769

30.942.764

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.995.2063.245.775

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

78.020

126.119

 

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις και υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία και λοπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

38.290

1.322.398

 

 

 

2.111.516

4.694.291

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.656.006

844.986

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις

119.253

178.363

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

226.311

98.833

 

 

 

6.001.570

1.244.260

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

8.113.086

5.938.551

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

34.836.856

36.881.315