Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2016

31.12.2017

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

2.778.713

4.661.639

 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

3

3

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

30.221

15.618

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

29.051.542

350.405

 

 

Υπεραξία Επιχειρήσεως

4.091.517

 

 

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

3.206.686

2.030.747

 

 

 

39.168.681

7.058.412

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

5.988

40.939

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

2.631.548

10.585.784

 

 

Προκαταβολές

2.850.251

2.378.139

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.388.935

11.788.885

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

464.854

694.253

 

 

 

7.341.576

25.488.000

 

 

Σύνολο ενεργητικού

46.510.257

32.546.412

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

-2.126.551

 

 

Λοιπά αποθεματικά

12.539.970

11.212.750

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

8.653

16.780

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-20.889.970

-34.077.287

 

 

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

37.853.409

23.346.997

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

1.065.885

150.444

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

38.919.293

23.497.441

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.212.776

1.852.145

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

56.802

84.072

 

 

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία και λοπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις

21.281

25.753

 

 

 

1.290.959

1.961.970

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.692.309

6.881.795

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων

79.426

80.827

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

528.270

124.378

 

 

 

6.300.005

7.087.000

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

7.590.964

9.048.970

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

46.510.257

32.546.412