Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 

 20212022*2023*

Πωλήσεις

3.798.6015.379.7056.388.073

Κόστος Πωληθέντων

  -2.698.784

-3.623.705-4.575.183

Μικτό Κέρδος

1.099.817

1.755.999

1.812.890

Λοιπά έσοδα

713.005

698.658434.027

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-387.432

-266.029-318.771

Έξοδα διοίκησης

-1.843.996

-1.824.719-2.052.703

 

   

Λοιπά έξοδα

-239.569

-360.354-275.733
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-658.175

3.555

-400.291

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

4.142.507

1.542.5922.609.738

Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό)

    -293.101-361.198-559.557
    

Κέρδη προ φόρων

3.191.231

1.184.950

1.649.890

Φόρος εισοδήματος

-67.243

-262.400-264.268

Καθαρό αποτέλεσμα

3.123.988

922.549

1.385,623

 

   
    
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

3.125.226

922.5491.385,623

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-1.237

00

 Σύνολο

3.123.988

922.549

1.385,623

 

   

* Συνεχιζόμενες δραστηριότητες