Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 201620172018

Πωλήσεις

865.8051.452.0672.787.103

Κόστος Πωληθέντων

-186.553

-543.693-908.374

Μικτό Κέρδος

679.252

908.374

2.050.730

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

301.597

188.701188.701

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-361.190

-468.227-1.336.049

Έξοδα διοίκησης

-1.573.638

-1.928.762--3.061.704

 

   

Λοιπά έξοδα

-70.300

-345.826-405.704
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.024.279

-1.654.740

-2.440.742

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

-27.167

2.620235.628

Χρηματοοικονομικά κόστος–(καθαρό)

28.151

-10.91715.472
    

Κέρδη προ φόρων

-1.022.596

-1.654.037

-2.189.642

Φόρος εισοδήματος

-234.031

-152.942-174.173

Καθαρό αποτέλεσμα απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-1.256.627

-1.806.979

-2.363.814

Καθαρό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες

-2.011.706-10.860.3607.336.423
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου-3.268.333-12.667.3394.972.608
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

-3.764.515

-14.468.3812.748.732

Δικαιώματα Μειοψηφίας

496.183

1.801.0422.223.876

 Σύνολο

-3.268.333

-12.667.339

4.972.608