Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 201820192020

Πωλήσεις

2.787.1034.234.4282.568.533

Κόστος Πωληθέντων

-1.806.232

-2.958.857-2.017.397

Μικτό Κέρδος

980.871

1.275.571

551.136

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

311.985

73.174168.568

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-369.725

-501.602-342.268

Έξοδα διοίκησης

-2.958.159

-2.174.427-1.716.978

 

   

Λοιπά έξοδα

-405.704

-297.328-164.117
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-2.440.742

-1.624.613

-1.503.659

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

235.628

101.801628.430

Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό)

15.472

-87.893-186.902
    

Κέρδη προ φόρων

-2.189.642

-1.610.705

-1.062.131

Φόρος εισοδήματος

-174.173

-183.38132.370

Καθαρό αποτέλεσμα απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-2.363.814

-1.794.087

-1.029.760

Καθαρό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες

7.336.2436.490.5100
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου4.972.6084.696.423-1.029.760
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

2.748.732

4.732.453-1.018.290

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2.223.876

-36.030-11.471

 Σύνολο

4.972.608

4.696.423

-1.029.760