Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 202020212022

Πωλήσεις

2.568.5333.798.6015.927.785

Κόστος Πωληθέντων

  -2.017.397

-2.698.784-4.116.516

Μικτό Κέρδος

551.136

1.099.817

1.811.269

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

168.568

713.005711.835

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-342.268

-387.432-435.495

Έξοδα διοίκησης

-1.715.198

-1.843.996-1.972.930

 

   

Λοιπά έξοδα

-164.117

-239.569-367.178
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.501.879

-658.175

-252.498

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

628.430

4.142.5071.542.592

Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό)

-186.529

-293.101-379.906
    

Κέρδη προ φόρων

-1.059.978

3.191.231

910.187

Φόρος εισοδήματος

31.854

-67.243-262.400

Καθαρό αποτέλεσμα

-1.028.124

3.123.988

647.787

 

   
    
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

-1.016.654

3.125.226661.057

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-11.471

-1.237-13.271

 Σύνολο

-1.028.124

3.123.988

647.787