Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 201920202021

Πωλήσεις

4.234.4282.568.5333.798.601

Κόστος Πωληθέντων

  -2.958.857

-2.017.397-2.698.784

Μικτό Κέρδος

1.275.571

551.136

1.099.817

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

73.174

168.568713.005

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-501.602

-342.268-387.432

Έξοδα διοίκησης

-2.174.427

-1.715.198-1.843.996

 

   

Λοιπά έξοδα

-297.328

-164.117-239.569
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.624.613

-1.501.879

-658.175

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

101.801

628.4304.142.507

Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό)

-.87.893

-186.529-293.101
    

Κέρδη προ φόρων

-1.610.705

-1.059.978

3.191.231

Φόρος εισοδήματος

-183.381

31.854-67.243

Καθαρό αποτέλεσμα

-1.794.087

-1.028.124

3.123.988

Καθαρό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες

6.490.51000
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου4.696.423-1.028.1243.123.988
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

4.732.453

-1.016.6543.125.226

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-36.030

-11.471-1.237

 Σύνολο

4.696.423

-1.028.124

-1.029.760