Στοιχεία Αποτελεσμάτων

(€)

2016

 

2017

Πωλήσεις

865.805 1.452.067

Μεταβολή (%)

 67,71% 

Κόστος Πωληθέντων

-186.553

 -543.693

Μικτό Κέρδος

679.252

 

908.374

Μεταβολή (%)

 33,73% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

301.597

 188.701

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-361.190

 -468.227

Έξοδα διοίκησης

-1.573.638

 -1.928.762

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

   

Λοιπά έξοδα

-70.300

 -345.826
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.024.279

 

-1.654.740

Μεταβολή (%)

 -60,67% 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

-27.167

 2.620

Χρηματοοικονομικά κόστος–(καθαρό)

28.151

 -10.917

Καθαρό κέρδος από συγγενείς επιχειρήσεις

0

 0
    

Κέρδη προ φόρων

-1.022.596

 

-1.654.037

Μεταβολή (%)

 -61,75% 

Φόρος εισοδήματος

-234.031

 -152.942

Καθαρό αποτέλεσμα απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-1.256.627

 

-1.806.979

Μεταβολή (%)

 -43,80% 

Καθαρό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες

-2.011.706 -10.860.360
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου-3.268.333 -12.667.339
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

-3.764.515

 -14.468.381

Δικαιώματα Μειοψηφίας

496.183

 1.801.042

 Σύνολο

-3.268.333

 

-12.667.339

 

   

 

  

Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή - Βασικά:

-0,04

 -0,14