Στοιχεία Αποτελεσμάτων

 201720182019

Πωλήσεις

1.452.0672.787.1034.234.428

Κόστος Πωληθέντων

-543.693

-1.806.232-2.958.857

Μικτό Κέρδος

908.374

980.871

1.275.571

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

188.701

311.98573.174

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-468.227

-369.735-501.602

Έξοδα διοίκησης

-1.928.762

-2.958.159-2.174.427

 

   

Λοιπά έξοδα

-345.826

-405.704-297.328
    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.654.740

-2.440.742

-1.624.613

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

2.620

235.628101.801

Χρηματοοικονομικά κόστος–(καθαρό)

-10.917

15.472-87.893
    

Κέρδη προ φόρων

-1.654.037

-2.189.642

-1.610.705

Φόρος εισοδήματος

-152.942

-174.173-183.381

Καθαρό αποτέλεσμα απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-1.806.979

-2.363.814

-1.794.087

Καθαρό αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες

-10.860.3607.336.4236.490.510
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου-12.667.3394.972.6084.696.423
    

Κατανεμόμενα σε:

   

Μετόχους της μητρικής

-14.468.381

2.748.7324.732.453

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.801.042

2.223.876-36.030

 Σύνολο

-12.667.339

4.972.608

4.696.423