Υποχρεώσεις Βασικών Μετόχων Ν.3556

Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων ρυθμιζόμενων πληροφοριών στην εταιρία από τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν.3556 / 2007

Η Εταιρεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ AE, με την παρούσα, ενημερώνει τους μετόχους της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους περί γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών, που απορρέουν από τα άρθρα 9,10,11 και 14 του ν.3556/2007 καθώς και την 1/434/3.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του νόμου, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων πρόκειται να δημοσιοποιήσει το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο ανακοίνωσή της στις 13/09/2007, η οποία θα βρίσκεται ανηρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.centric.gr).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για κάθε πρόσωπο που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε περιπτώσεις όπως:

  1. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας,
  2. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την επ ανταλλάγματι μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου,
  3. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει.
  4. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,
  5. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,
  6. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,
  7. δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,
  8. προκειμένου για εταιρεία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3556/2007, η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αναφορικά με την Εταιρεία και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11 του νόμου, εφόσον αποκτούν ή διαθέτουν δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση της σημαντικής μεταβολής επί της συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτήν του σχετικού 
εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου, Μακρυγιάννη 20, 18344 Μοσχάτο, του οποίου η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210-9427710 (υπόψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του στο τηλ. 210-9480000.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007.

Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210 33 77 243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο (www.hcmc.gr).

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στο τμήμα Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-9480000, υπεύθυνη κα Μιχούδη Ζωή).

Απόφαση Ε.Κ. 1 - 434 - 03/07/2007
Εγκύκλιος 33 Ε.Κ.- 03/07/2007
Ν3556/30/04/20007
Έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου (TR-1)