Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

29/09/2023
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023
25/04/2024
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023 XBRL VIEWER
25/04/2024
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023 ESEF ZIP
25/04/2024
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023
25/04/2024
GRANBAY LIMITED ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023
25/04/2024
FSM HOLDINGS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023