Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

29/09/2021
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021
03/05/2022
CHICKEN STORIES ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
03/05/2022
GRANDBAY LIMITED ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
03/05/2022
FSM HOLDINGS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
03/05/2022
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 XBRL
03/05/2022
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ESEF ZIP
03/05/2022
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021