Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

27/09/2019
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019
26/06/2020
Chicken Stories 2019
26/06/2020
Grandbay Limited 2019
26/06/2020
Zatrix Holdings 2019
26/06/2020
FSM Holdings 2019
26/06/2020
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019