Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

28/09/2022
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022
28/04/2023
GRANDBAY LIMITED ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
28/04/2023
FSM HOLDINGS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
28/04/2023
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ESEF ZIP
28/04/2023
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 XBRL
28/04/2023
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022