Εταιρική Διακυβέρνηση

Ελληνικά
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 28.7.2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 22.7.2021
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6.7.2021
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σελίδες