Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

2017

2018

 

 

   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-1.654.037

-2.189.642

 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

1.092.101

7.336.423

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις

424.540

499.637

 

Προβλέψεις

409.306

-59.806

 

Συναλλαγματικές διαφορές

200.663

-118.341

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

45.132

1.276.995

 

Κέρδος από πώληση παγίων-14.4730 
Απομείωση παγίων0110.724 
 

503.232

6.855.990

 

Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα / (έσοδα)

28.763

14.316

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Μείωση / αύξηση αποθεμάτων

-34.951

17.669

 

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

-2.971.832

4.160.677

 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

2.397.943

-4.871.809

 

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

(Χρεωστικοί) / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή (έξοδα) / έσοδα καταβεβλημένα

-9.740

-42.502

 

Καταβεβλημένοι φόροι

-383.359

-316.357

 

 -973.177

-1.038.006

 

 

 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-469.945

5.817.985

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

0

 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

30.403

0

 

Εισπράξεις απο πώληση θυγατρικών , συγγενών και κοινοπραξιών

1.657.686

0

 

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων0226.223 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-2.109.796

-3.058.872

 

Πώληση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

0

0

 
Μερίσματα εισπραχθέντα0-9.500 

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους

-1.076.691

100.000

 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων

0

294.995

 

Τίμημα που εισπράχθηκε από πώληση διακοπείσων δραστηριοτήτων14.445.0000 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

12.946.602

-2.447.153

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.250

2.500

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

719.188

318.404

 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

-79.411

-80.812

 

Μερίσματα πληρωθέντα 

-2.717.733

-1.718.752

 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-2.076.706

-1.478.660

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

10.399.950

1.892.172

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.388.935

11.788.885

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

11.788.885

13.681.057