Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

2018

2019

 

 

   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

 -2.189.642

-1.610.705

 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

7.336.423

6.490.510

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις

499.637

604.738

 

Προβλέψεις

-59.806

4.518

 

Συναλλαγματικές διαφορές

-118.341

-151.374

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

1.276.995

-451.037

 

Κέρδος από πώληση παγίων00 
Απομείωση παγίων110.724353.792 

Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα / (έσοδα)

87.893

14.316

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Μείωση / αύξηση αποθεμάτων

3.030

17.669

 

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

6.401.699

4.160.677

 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-2.465.567

-4.871.809

 

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

(Χρεωστικοί) / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή (έξοδα) / έσοδα καταβεβλημένα

-122.298

-42.502

 

Καταβεβλημένοι φόροι

-2.613.419

-316.357

 

 

 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

5.817.985

5.817.985

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

0

 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

0

0

 

Εισπράξεις απο πώληση θυγατρικών , συγγενών και κοινοπραξιών

0

0

 

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων226.223226.223 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-3.058.872

-3.058.872

 

Πώληση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

0

0

 
Μερίσματα εισπραχθέντα-9.500-9.500 

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους

100.000

100.000

 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων

294.995

294.995

 

Τίμημα που εισπράχθηκε από πώληση διακοπείσων δραστηριοτήτων00 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-2.447.153

-2.447.153

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

2.500

2.500

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

318.404

318.404

 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

-80.812

-80.812

 

Μερίσματα πληρωθέντα 

-1.718.752

-1.718.752

 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-1.478.660

-1.478.660

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1.892.172

1.892.172

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

11.788.885

11.788.885

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

13.681.057

13.681.057