Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

2016

2017

 

 

   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-1.022.595

-1.654.037

 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

-1.820.411

1.092.101

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις

409.662

424.540

 

Προβλέψεις

3.379

409.306

 

Συναλλαγματικές διαφορές

-75.071

200.663

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-645.596

45.132

 

Κέρδος από πώληση παγίων-26.015-14.473 
 

-3.176.647

503.232

 

Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα / (έσοδα)

13.639

28.763

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Μείωση / αύξηση αποθεμάτων

19.058

-34.951

 

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

-448.742

-2.971.832

 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

3.944.570

2.397.943

 

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

(Χρεωστικοί) / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή (έξοδα) / έσοδα καταβεβλημένα

-36.024

-9.740

 

Καταβεβλημένοι φόροι

-937.804

-383.359

 

 2.554.696

-973.177

 

 

 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-621.951

-469.945

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

0

 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

477.314

30.403

 

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων

1.160.440

1.657.686

 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-76.167

-2.109.796

 

Πώληση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

1.080.637

0

 

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους

553.239

0

 

Αγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων

-1.400.501

-1.076.691

 

Τίμημα που εισπράχθηκε από πώληση διακοπείσων δραστηριοτήτων 14.445.000 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1.794.961

12.946.602

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

1.250

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0

719.188

 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

-78.034

-79.411

 

Μερίσματα πληρωθέντα 

-160.400

-2.717.733

 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-238.434

-2.076.706

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

934.576

10.399.950

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

454.358

1.388.935

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.388.935

11.788.885