Στοιχεία Αποτελεσμάτων

(€)

2013

 

2014

 

2015

Πωλήσεις

747.741.183

 

1.040.294.312

 858.958.731

Μεταβολή (%)

 

39,50%

 -17,43% 

Κόστος Πωληθέντων

-734.145.536

 

-1.026.037.397

 -848.475.337

Μικτό Κέρδος

11.595.647

 

14.256.915

 

10.482.394

Μεταβολή (%)

 

22,95%

 -26,48% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

889.976

 

949.963

 493.175

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-4.017.333

 

-5.664.168

 -7.861.957

Έξοδα διοίκησης

-4.692.539

 

-5.962.839

 -4.218.380

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

 

    

Λοιπά έξοδα

-50.355

 

-823.712

 -112.907
 

 

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

3.725.396

 

2.756.158

 

-1.217.673

Μεταβολή (%)

 

-26,02%

 Δ.Ο. 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

20.310

 

-2.468.708

 -1.572.589

Χρηματοοικονομικά κόστος–(καθαρό)

-31.803

 

-2.825

 31.214

Καθαρό κέρδος από συγγενείς επιχειρήσεις

317.660

 

160.735

 0
 

 

    

Κέρδη προ φόρων

4.031.562

 

444.999

 

-2.759.048

Μεταβολή (%)

 

-88,96%

 Δ.Ο. 

Φόρος εισοδήματος

-890.538

 

-847.093

 -585.169

 

 

 

 

  

Κέρδη μετά από φόρους

3.141.024

 

-402.094

 

-3.344.218

Μεταβολή (%)

 

Δ.Ο.

 -731,70% 

 

 

    

Κατανεμόμενα σε:

 

    

Μετόχους της μητρικής

2.450.631

 

-1.669.510

 -4.086.225

Δικαιώματα Μειοψηφίας

690.292

 

1.267.4162

 742.008

 Σύνολο

3.141.024

 

-402.094

 

-3.344.218

 

 

    

 

  

Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή - Βασικά:

0,02

 

-0,02

 -0,04