Στοιχεία Αποτελεσμάτων

(€)

2014

 

2015

 

2016

Πωλήσεις

1.040.294.312

 858.958.731 1.124.244.382

Μεταβολή (%)

 

-17,43%

 30,88% 

Κόστος Πωληθέντων

-1.026.037.397

 

-848.475.337

 -1.115.470.199

Μικτό Κέρδος

14.256.915

 

10.482.294

 

8.774.183

Μεταβολή (%)

 

-26,48%

 -16,30% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

949.963

 

493.175

 476.400

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-5.664.168

 

-7.861.957

 -8.810.627

Έξοδα διοίκησης

-5.962.839

 

-4.218.380

 -3.214.248

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

 

    

Λοιπά έξοδα

-823.712

 

-112.907

 -70.399
 

 

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

2.756.158

 

-1.217.673

 

-2.844.690

Μεταβολή (%)

 

Δ.Ο.

 -133,62% 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

-2.468.708

 

-1.572.589

 -27.167

Χρηματοοικονομικά κόστος–(καθαρό)

-2.825

 

31.214

 28.851

Καθαρό κέρδος από συγγενείς επιχειρήσεις

160.735

 

0

 0
 

 

    

Κέρδη προ φόρων

444.999

 

-2.759.048

 

-2.843.007

Μεταβολή (%)

 

Δ.Ο.

 -3,04% 

Φόρος εισοδήματος

-847.093

 

-585.169

 -425.326

 

 

 

 

  

Κέρδη μετά από φόρους

-402.094

 

-3.344.218

 

-3.268.333

Μεταβολή (%)

 

-731,70%

 2,17% 

 

 

    

Κατανεμόμενα σε:

 

    

Μετόχους της μητρικής

-1.669.510

 

-4.086.225

 -3.764.515

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.267.416

 

742.008

 496.183

 Σύνολο

-402.094

 

-3.344.218

 

-3.268.333

 

 

    

 

  

Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή - Βασικά:

-0,02

 

-0,04

 -0,04