Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

2014

2015

 

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

444.999

-2.759.048

 

Κέρδος από πώληση παγίων

0

0

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις

410.426

396.135

 

Προβλέψεις

23.106

63.307

 

Συναλλαγματικές διαφορές

-9.439

-33.515

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

3.845.305

-212.990

 

 

4.714.597

-2.546.112

 

Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα / (έσοδα)

67.683

32.562

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Μείωση / αύξηση αποθεμάτων

-26.410

1.094

 

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

1.722.226

2.286.434

 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-105.209

1.264.806

 

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

(Χρεωστικοί) / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή (έξοδα) / έσοδα καταβεβλημένα

-65.224

-32.629

 

Καταβεβλημένοι φόροι

-965.177

-906.656

 

 

-256.968

628.159

 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

5.342.756

99.500

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

-1.106.297

 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

1.277

2.500

 

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων

2.911.031

100.000

 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-344.010

-506.355

 

Εισπράξεις από πώήση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

1.457.805

0

 

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους

-197.599

-1.346.809

 

Αγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων

-5.027.710

-1.324.238

 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-2.657.010

-2.723.393

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

89.136

0

 

Εξοφλήσεις δανείων

-146.995

-8.317

 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

-73.808

-76.194

 

Μερίσματα πληρωθέντα 

-1.246.137

-512.873

 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-1.377.805

-597.384

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1.307.943

-3.221.278

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.367.693

3.675.636

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.675.636

454.358